Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności

Data publikacji 28.09.2020

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej figurującej pod adresem sroda-slaska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej http://bip.sroda-slaska.policja.gov.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2020.09.23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.23

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Karol Dudziak. Adres poczty elektronicznej: oficer.prasowy@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 87 222 33 w dni robocze od godziny 7:30 do godziny 14:30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, ul. Świętego Andrzej 2, 55-300 Środa Śląska

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej mieści się w budynku wolnostojącym. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla interesantów oraz brak miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu miejskim położonym przy ul. Św. Andrzeja wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Budynek nie posiada urządzenia typu "schodołaz", umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia wzgledem powierzchni schodów. Schody są oświetlone, posiadają poręcze po obu stronach. Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie, otwierają się do wewnątrz.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się poczekalnia. W poczekalni budynku, po lewej stronie od wejścia, znajduje się przeszklony dostęp do dyżurki, nie przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. W poczekalni na wprost wejścia głównego znajdują się szklane drzwi otwierane przyciskiem przez dyżurnego lub kodem szyfrowym przez uprawnioną osobę. Drzwi mają szerokość 100 centymetrów i próg wysokości 2 centymetrów. Po prawej stronie na ścianie poczekalni znajduje się telefon służący do połączenia z wewnętrzną linią tutejszej jednostki.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia recepcji i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter, na które prowadzą schody. W budynku nie ma windy, ani schodołazu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie się po schodach. Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu poczekalni znajdującym się przy głównym wejściu do budynku lub w jednym z pomieszczeń, znajdującym się na parterze budynku.

Budynek Komendy Powiatowej Policji nie posiada toalety dla interesantów. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Kontakt z jednostką możliwy jest całodobowo przez Oficera Dyżurnego pod numerem telefonu 47 872 22 00 lub 47 872 22 22. Można też kontaktować się za pośrednictwem faksu pod numerem telefonu 47 872 22 42 lub mailowo pod adresem kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl lub dyzurny@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony  http://euslugi.policja.pl

Osobą, z którą należy kontaktować się w przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej oraz cyfrowej jest mł. asp. Karol Dudziak, telefon 47 872 22 33, e-mail: karol.dudziak@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl


Posterunek Policji w Miękini, ul. Willowa 4, 55-330 Miękinia

Siedziba Posterunku Policji w Miękini mieści się w budynku wolnostojącym. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla interesantów oraz 1 miejsce parkingowe wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada urządzenia typu "schodołaz", umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach.

Na parterze budynku znajduje się wydzielone pomieszczenie przeznaczone do obsługi osób, których stan zdrowia, wiek lub inne szczególne potrzeby uniemożliwiają udział w czynnościach w pokojach znajdujących się na pietrze budynku. Do tego wydzielonego pomieszczenia prowadzą z poziomu gruntu drzwi o szerokości 80 centymetrów. Po lewej stronie drzwi na ścianie na wysokości 145 centymetrów znajduje się domofon oraz dzwonek umożliwiający nawiązanie kontaktu z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej. Drzwi nie otwierają się automatycznie, otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami znajduje się hol. Po lewej stronie znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, po prawej stronie znajduje się wydzielone pomieszczenie.

Budynek składa się z parteru oraz z jednego piętra. Wejście główne znajduje się na wysokości pierwszego piętra, na które prowadzą schody usytuowane na zewnątrz budynku. W budynku nie ma windy, ani schodołazu umożliwiającego osobom niepełnosprawnym poruszanie się po schodach. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody są oświetlone, w dolnej części posiadają poręcze po obu stronach, w górnej części po prawej stronie. Brak podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie, otwierają się do wewnątrz. Przy drzwiach po lewej stronie znajduje się domofon, usytuowany na wysokości 145 centymetrów.

Za drzwiami wejścia głównego jest korytarz prowadzący do poczekalni. Na wprost znajduje się przeszklona ściana, za którą znajduje się sekretariat.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia recepcji i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek Posterunku na piętrze posiada toaletę dla interesantów. Toaleta ta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku znajduje się przy pomieszczeniu wydzielonym, znajdującym się na parterze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W Posterunku Policji w Miękini brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Posterunek nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej https://sroda-slaska.policja.gov.pl. Pocztę elektroniczną do Posterunku Policji w Miękini można kierować na adres kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl lub dyzurny@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer 47 872 28 21.


Posterunek Policji w Kostomłotach, ul. 1-go Maja 8, 55-311 Kostomłoty

Siedziba Posterunku Policji w Kostomłotach mieści się w pomieszczeniach budynku wielorodzinnego, wolnostojącego, na parterze. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem Posterunku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów, nie ma też miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem znajduje się plac umożliwiający parkowanie pojazdów interesantów. Do wejścia głównego Posterunku prowadzą schody składające się z czterech stopni. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody są nieoświetlone, nie posiadają poręczy. Do pomieszczeń Posterunku prowadzą drzwi otwierane na zewnątrz. Budynek nie posiada urządzenia typu "schodołaz", umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach.

Za drzwiami wejścia głównego znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek Posterunku posiada toaletę dla interesantów. Toaleta ta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W Posterunku Policji w Kostomłotach brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Posterunek nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej https://sroda-slaska.policja.gov.pl. Pocztę elektroniczną do Posterunku Policji w Kostomłotach można kierować na adres kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl lub dyzurny@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer 47 872 28 01.


Posterunek Policji w Udaninie, Udanin 84, 55-340 Udanin

Siedziba Posterunku Policji w Udaninie mieści się w pomieszczeniach budynku wielorodzinnego, wolnostojącego, na parterze. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku. Przed budynkiem Posterunku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów, nie ma też miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego Posterunku prowadzi jeden stopień. Brak jest oświetlenia stopnia oraz brak poręczy. Do pomieszczeń Posterunku prowadzą drzwi otwierane do wewnątrz. Budynek nie posiada urządzenia typu "schodołaz", umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach.

Za drzwiami wejścia głównego znajduje się poczekalnia.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z pomieszczenia poczekalni i poruszają się po terenie Posterunku w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej).

Budynek Posterunku posiada toaletę dla interesantów. Toaleta ta nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W Posterunku Policji w Udaninie brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Posterunek nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej https://sroda-slaska.policja.gov.pl. Pocztę elektroniczną do Posterunku Policji w Udaninie można kierować na adres kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl lub dyzurny@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer 47 872 28 67.


Rewir Dzielnicowych w Malczycach, ul. Dworcowa 7, 55-320 Malczyce

Siedziba Rewiru Dzielnicowych w Malczycach mieści się w pomieszczeniach budynku dworca PKP, na parterze. Siedziba nie jest oznaczona tablicą informacyjną na gmachu budynku. Rewir nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla interesantów, nie ma też miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla klientów oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przed budynkiem PKP. Do wejścia głównego Rewiru wchodzi się przez wejście główne dworca PKP. Prowadzą do niego drzwi otwierane automatycznie do wewnątrz. Przed drzwiami znajdują się chody składające się z sześciu stopni. Brak kontrastowego oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia względem powierzchni schodów. Schody są oświetlone, posiadają poręcze po obu stronach. Obok schodów po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do wejścia głównego Rewiru wchodzi się z poczekalni dworca PKP. Do Rewiru prowadzą drzwi otwierane na zewnątrz, nie otwierają się automatycznie. Są wystarczająco szerokie dla osób poruszających się na wózkach. Brak progów. Za drzwiami głównymi do Rewiru znajduje się poczekalnia. Na wprost znajdują się drzwi z okienkiem do obsługi interesantów. W pomieszczeniach Rewiru brak jest toalety dla petentów oraz toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla osób korzystających z dworca PKP znajdują się w poczekalni budynku, w tym również toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Istnieje możliwość korzystania z drugiego wejścia do pomieszczeń Rewiru, które znajduje się po prawej stronie budynku dworca PKP. Budynek nie posiada urządzenia typu "schodołaz", umożliwiającego transport osób poruszających się na wózkach. Do wejścia bocznego Rewiru prowadzą schody, które z jednej strony składają się z sześciu stopni, a z drugiej strony z trzech stopni. Po obu stronach schodów znajdują się poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W rewirze Dzielnicowych w Malczycach brak jest możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Rewir nie posiada indywidualnej strony internetowej, wszelkie informacje z nim związane znajdują się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej https://sroda-slaska.policja.gov.pl. Pocztę elektroniczną do Rewiru Dzielnicowych w Malczycach można kierować na adres kpp@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl lub dyzurny@sroda-slaska.wr.policja.gov.pl. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu komórkowego 502 517 916 lub 797 306 456.

Powrót na górę strony