Status prawny

Podstawy prawne/Przepisy prawne

Data publikacji 28.09.2020

STATUS PRAWNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI:

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Wojewódzki Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa działającym w imieniu wojewody w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działający w imieniu własnym w sprawach:

  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony za zgodą, bądź w przypadku odwołania po zasięgnięciu opinii wojewody. 

Komendant Wojewódzki Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. 

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Więcej informacji na temat statusu prawnego oraz zakresu działania Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w zakładce Status prawny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zakres działanai Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.


Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. Komendant Powiatowy Policji jest organem administracji rządowej na obszarze województwa właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podległy komendantowi wojewódzkiemu Policji.

Komendanta Powiatowego  Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

Komenda Powiatowa  Policji jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji realizuje zadania określone w ustawach.

Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.


Szczegółowo te kwestie reguluje zamieszczone poniżej Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Ważne akty prawne:

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30 poz. 179 ze zm.)

Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Pliki do pobrania

  • 623.72 KB
    Zarządzenie nr 1041/07 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
Powrót na górę strony