Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Środzie Śląskiej

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP Środa Śląska

Data publikacji 28.09.2020

Dane osobowe przetwarzane w trybie UODO-DODO w KPP w Środzie Śląskiej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 ze zm.) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,
dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Środzie Śląskiej, adres: ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śląska,
  2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej  zapewnia Inspektor Ochrony Danych Osobowych Magdalena Janusz, tel. 47 87 222 10. W czasie nieobecności Inspektora Ochrony Danych zastępuje Emilia Porosińska, tel. 47 87 222 16, adres: ul. Św. Andrzeja 2, 55-300 Środa Śląska, e-mail: iod.kpp@sroda-slaska.policja.gov.pl
  3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej. W KPP w Środzie Śląskiej dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.
Powrót na górę strony